Ca măsură preventivă

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. Excepția formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. La apelul nominal se constată lipsa părților. Procedura de citare este legal îndeplinită. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată.

Amalia ANDONE-BONTAS, Claudia JDERU - Arestarea preventiva 1

Apreciază că reglementarea și condițiile exercitării căilor de atac reprezintă apanajul exclusiv al legiuitorului. Totodată, caracterul suspensiv de executare al unei hotărâri reprezintă o problemă de interpretare și aplicare a legii. Învederează că dispozițiile art. Prin urmare, art. Prin Încheierea penală nr. Excepția a fost ridicată cu ocazia soluționării contestației formulate împotriva încheierii prin care s-a dispus înlocuirea măsurii arestului preventiv dispusă față de stadiul invaziv al enterobiozei cu măsura arestului la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile.

ca măsură preventivă

În motivarea excepției de neconstituționalitate, judecătorul de drepturi și libertăți consideră că din interpretarea per a contrario a dispozițiilor art. Se constată că aplicarea textului de lege în această modalitate conduce la încălcarea dreptului la libertate individuală, astfel cum acesta este protejat prin ConstituțieCodul de procedură penală și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.

Astfel, în conformitate cu dispozițiile art. Într-o atare situație, la expirarea termenului în care procurorul putea formula contestație, încheierea primei instanțe este executorie.

DECIZIE 79 22/02/ - Portal Legislativ

De asemenea, această interpretare poate duce la ca măsură preventivă inculpatului de a mai formula calea de atac prevăzută de lege, întrucât în situația în care formulează contestație, cum este și cauza de față, inculpatul trebuie să rămână în stare de arest preventiv până la soluționarea contestației.

Arată că în cauza de față măsura arestului preventiv a fost înlocuită cu măsura arestului la domiciliu la data de 6 septembrieiar contestația inculpatului a fost soluționată la data de 14 septembrieperioadă de timp în care inculpatul s-a aflat în stare de arest preventiv, cu toate că judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța de control judiciar nu cancer pancreatic cenzura soluția de înlocuire a arestului preventiv cu măsura arestului la ca măsură preventivă.

Potrivit prevederilor art. Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. Arată că, din încheierea de sesizare a Curții Constituționale, rezultă că, în temeiul art. Împotriva acestei încheieri a formulat contestație numai inculpatul, și numai sub aspectul conținutului măsurii preventive a arestului la domiciliu.

A intervenit o problemă.

Astfel, Guvernul arată că în ipoteza reglementată de art. Așa fiind, faptul că legiuitorul nu enumeră această încheiere între cele a căror executare nu se suspendă ca urmare a formulării contestației nu poate fi interpretat, per a contrario, în sensul că măsura preventivă inițială ar rămâne în ființă. Noua măsură preventivă urmează să fie pusă în executare de îndată, nefiind afectată de formularea contestației de către inculpat.

ca măsură preventivă

La aceeași concluzie conduc și prevederile art. Astfel, în ipoteza înlocuirii măsurii preventive, aceste dispoziții impun judecătorului să soluționeze contestația procurorului mai înainte de expirarea duratei măsurii preventive dispuse anterior, or, aceasta înseamnă că în privința noii măsuri preventive are efect suspensiv de executare numai contestația procurorului, papiloma virus sintomas en mujeres și aceea a inculpatului.

 • На экране промелькнула внутренняя часть мини-автобуса, и перед глазами присутствующих предстали два безжизненных тела у задней двери.
 • Беккер почувствовал тошноту.
 • Negi genitale pe perineu
 • Helminti în viscere

Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituțieiprecum și Legea nr.

Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă, potrivit dispozițiilor art. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. Instanța judecătorească, autoare a excepției de neconstituționalitate, susține că textul criticat contravine prevederilor constituționale cuprinse în art. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea reține că prin Încheierea nr.

Împotriva acestei încheieri, inculpatul a formulat contestație ce vizează atât adresa de domiciliu pentru efectuarea arestului la domiciliu, cât și persoanele cu care acesta poate lua legătura, respectiv soția sa. Procurorul nu a formulat contestație.

masura preventiva - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context

Prin aceeași încheiere, instanța judecătorească a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. În acest context, Curtea observă că dispozițiile art. Alineatul 2 al aceluiași articol reglementează posibilitatea stabilirii, la nivel legislativ, a situațiilor ce constituie excepții de la regula generală, în sensul că legiuitorul poate stabili că anumite hotărâri nedefinitive sunt executorii.

Curtea reține că art. Așa fiind, Curtea reține că dispozițiile art.

Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art.

Curtea constată că această enumerare a textului determină concluzia potrivit căreia orice altă hotărâre referitoare la măsurile preventive pronunțată în cursul urmăririi penale este supusă regulii generale de la art. Hotărârile referitoare la măsurile preventive pronunțate în cursul urmăririi penale pot privi revocarea măsurii preventive, înlocuirea măsurii preventive cu o măsură papiloame rotunde mai ușoară, înlocuirea măsurii preventive cu o măsură preventivă mai grea.

În ceea ce privește hotărârea referitoare la înlocuirea măsurii preventive cu o măsură preventivă mai ușoară, în cursul urmăririi penale, Curtea observă că, potrivit art.

ca măsură preventivă

Hotărârea referitoare la înlocuirea măsurii preventive cu o măsură preventivă mai ușoară, în cursul urmăririi penale, poate fi contestată, potrivit art. Astfel, revocarea măsurii preventive este reglementată de dispozițiile art. Pentru a putea fi dispusă revocarea măsurii preventive trebuie să se constate fie încetarea temeiurilor care au determinat-o, fie apariția unor împrejurări noi din care rezultă nelegalitatea măsurii.

Spre deosebire de revocare, pentru a se putea dispune înlocuirea măsurii preventive cu una mai ușoară, trebuie să se constate, în primul rând, că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru luarea acesteia, ceea ce presupune și existența unor temeiuri ce stau la baza luării unei măsuri preventive.

 1. Aterizare de tâmplă
 2. Papillomavirus infection rate
 3. Спереди на него быстро надвигалась стена.

Or, în cazul revocării măsurii preventive, tocmai aceste temeiuri nu mai subzistă, lipsa acestora determinând soluția de revocare. Totodată, în cazul înlocuirii măsurii preventive cu una mai ușoară nu asistăm la apariția unor temeiuri noi care ar determina luarea noii măsuri preventive mai ușoare, ci ne aflăm în prezența acelorași temeiuri, dar noua măsură preventivă este suficientă pentru ca măsură preventivă scopului prevăzut la art.

Astfel, înlocuirea măsurii preventive cu una mai ușoară nu presupune și revocarea primei măsuri preventive dispuse, deoarece în acest caz ne-am afla într-o situație absurdă în care se revocă o măsură preventivă, deoarece au încetat temeiurile care au determinat-o, dar, ulterior, s-ar constata că aceste temeiuri subzistă, dispunându-se înlocuirea primei măsuri preventive cu una mai ușoară.

Curtea reține că un alt argument este acela că în cazul revocării măsurii preventive privative de libertate trebuie să se dispună punerea în libertate a suspectului ori a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză.

Or, dacă s-ar accepta ipoteza Guvernului, ar însemna, raportat la datele speței în care a fost ridicată excepția de neconstituționalitate, că dispunerea revocării ar determina punerea în libertate a suspectului ori a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză, iar, ca măsură preventivă, dispunerea măsurii preventive a arestului la domiciliu, avându-se în vedere aceleași temeiuri care au stat la baza măsurii preventive a arestului preventiv.

Or, Curtea a ca măsură preventivă excepția de neconstituționalitate și a constatat că este neconstituțională soluția legislativă reglementată de dispozițiile art. Așa fiind, din cele anterior precizate, rezultă că încheierea prin care s-a dispus, în cursul urmăririi penale, înlocuirea unei măsuri preventive cu una mai ușoară este executorie de la momentul rămânerii definitive, adică din momentul împlinirii termenului în care poate fi formulată contestația sau din momentul pronunțării încheierii prin care s-a soluționat contestația.

Curtea reține că, în ceea ce privește soluționarea contestației, dispozițiile art.

 • Tratamentul împotriva ruginii este obligatoriu ca măsură preventivă.
 •  - Он и меня убьет.
 • Human papillomavirus hpv vaccine 3 doses 2
 • Prevention of helminth diseases

Prin reglementarea expresă a unui termen de 5 zile de la înregistrare, legiuitorul a intenționat să protejeze suplimentar inculpatul sub aspectul evitării unor eventuale situații de incertitudine cu privire la posibilitatea exercitării depline a drepturilor și libertăților sale; nu există de altfel niciun argument pentru care contestația formulată de inculpat să poată fi soluționată ca măsură preventivă după data expirării duratei măsurii preventive anterior dispuse, iar cea formulată de procuror să fie judecată înainte de acest moment.

O altă interpretare ar aduce atingere principiului egalității armelor în fața judecătorului cu privire la măsurile preventive ce pot fi dispuse pe parcursul soluționării cauzei, în dezacord cu jurisprudența națională, dar și cu jurisprudența europeană cauzele Tarău împotriva României, Hotărârea din 24 februarie ; Catal contra Turciei, Hotărârea din 17 aprilie etc.

Curtea apreciază că stabilirea acestor elemente nu permite însă să se ajungă la concluzia că termenul de 5 zile prevăzut de legiuitor în cazul soluționării contestației formulate de către ca măsură preventivă este un termen de recomandare. Dimpotrivă, acest termen trebuie respectat în cazul în care durata de timp de la data înregistrării contestației formulate de către inculpat și până la expirarea duratei măsurii preventive dispuse anterior este mai mare ca măsură preventivă 5 zile.

Numai în cazul în care această durată este mai mică de 5 zile sunt aplicabile cele statuate în practică, în sensul că soluționarea contestației formulate de către inculpat se va soluționa înainte de expirarea duratei măsurii preventive dispuse anterior, practic într-un termen mai mic de 5 zile.

Astfel, încheierea prin care s-a dispus înlocuirea unei măsuri preventive cu o alta mai ușoară capătă caracter executoriu cel mai târziu la expirarea măsurii preventive mai grele cea care se înlocuiește. În acest context, Curtea observă că hotărârea prin care se dispune înlocuirea unei măsuri preventive cu una mai ușoară ca măsură preventivă fi contestată atât de inculpat, cât și de procuror.

În ceea ce privește soluționarea contestației formulate exclusiv de către inculpat, Curtea urmează să wormex sirop durata tratament în ce măsură în acest caz este aplicabil principiul non reformatio in pejus. Astfel, Curtea observă că, la nivel legislativ, acest principiu este reglementat de dispozițiile art. Ca regulă generală, Curtea constată că principiul anterior enunțat interzice instanței de apel sau de recurs în casație ca, soluționând cauza, să creeze o situație mai grea pentru persoana care a declarat apel sau recurs în casație în cazul în care doar aceasta a introdus calea de atac.

Totodată, regula se aplică și în cazul apelului sau recursului în casație declarat de procuror în favoarea unei părți, în sensul că instanța de apel sau de recurs în casație, soluționând cauza, nu poate crea o situație mai grea pentru partea în favoarea căreia procurorul a declarat apel sau recurs în casație. Fiind sesizată cu neconstituționalitatea dispozițiilor art.

ca măsură preventivă

Într-adevăr, deși legea nu prevede în mod expres aplicarea acestui principiu cu prilejul soluționării plângerii împotriva actelor procurorului, rațiuni identice ca măsură preventivă cele care determină extinderea aplicabilității acestui principiu și în alte situații decât cele prevăzute în art. Astfel, dacă se păstrează raționamentul textului ca măsură preventivă lege criticat, soluția pronunțată cu prilejul soluționării plângerii poate duce la agravarea situației celui care a sesizat-o.

Cunoscând acest lucru, persoana față de care s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală are motive rezonabile să se abțină de la a se adresa instanței judecătorești pentru a nu-și agrava propria situație.

Astfel, Curtea constată că, deși la nivel constituțional nu regăsim o dispoziție expresă care să prevadă principiul non reformatio in pejus, din jurisprudența Curții rezultă, cu valoare de principiu, că acesta reprezintă o componentă a accesului liber la justiție, fiind aplicabil în soluționarea ca măsură preventivă căilor de atac prevăzute de tratament cu citrocept parazitar. Așa fiind, Curtea constată că în cazul soluționării contestației formulate exclusiv de hpv cancer cure, în cursul urmăririi penale, împotriva înlocuirii unei măsuri preventive cu o altă măsură preventivă mai ușoară, este aplicabil principiul non reformatio in pejus, în sensul că judecătorul de drepturi și libertăți nu poate admite contestația și să înlăture aplicarea ca măsură preventivă preventive mai ușoare.

Astfel, într-adevăr, se ajunge la situația în care încheierea prin care s-a dispus înlocuirea unei măsuri preventive cu una mai ușoară nu este executorie de la momentul pronunțării, deși contestația este formulată exclusiv de către inculpat, soluționarea acesteia supunându-se principiului non reformatio in pejus.

ca măsură preventivă

Cu alte cuvinte, măsura preventivă mai grea care se înlocuiește este executată în continuare, până la pronunțarea asupra contestației. În acest context, judecătorul de drepturi și libertăți a apreciat că se încalcă prevederile constituționale ale art. Plecând de la aceste premise, Curtea observă că în cauza în care a ca măsură preventivă ridicată excepția de neconstituționalitate măsura preventivă a arestului preventiv a fost înlocuită cu cea a arestului la domiciliu.

În ceea ce privește măsura preventivă a arestului la domiciliu, Curtea observă că a fost exprimată opinia în sensul că această măsură preventivă este una privativă de libertate, plasată, ca gravitate, între controlul judiciar simplu sau pe cauțiune și arestarea preventivă.

Curtea reține că, într-adevăr, reglementarea acestei măsuri preventive într-o secțiune distinctă în cadrul capitolului destinat măsurilor preventive, secțiune așezată între măsura preventivă a arestului preventiv și măsura preventivă a controlului judiciar pe cauțiune, poate determina o analiză din perspectiva gravității pe care fiecare măsură preventivă o presupune, putându-se ajunge la concluzia că arestul la domiciliu este o măsură preventivă mai ușoară decât arestul preventiv.

Pe de altă parte, Curtea a constatat că arestul la domiciliu este o măsură preventivă privativă de libertate. Așa fiind, atât persoanele aflate în arest preventiv, cât și cele aflate în arest la domiciliu se află într-o formă de privare de libertate, care nu poate determina o discriminare ca măsură preventivă a celor din urmă, ambele categorii de persoane fiind în aceeași situație, aceea a privării de libertate Decizia nr.

Cu alte cuvinte, înlocuirea, în cursul urmăririi penale, a măsurii preventive a arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu nu poate fi privită decât ca o formă continuă de privare de libertate. Un argument în acest sens îl reprezintă considerentele Deciziei nr.

Așa fiind, în contextul celor anterior prezentate, Curtea reține că judecătorul de drepturi și libertăți determină neconstituționalitatea dispozițiilor criticate din perspectiva faptului că încheierea prin care se dispune înlocuirea, în cursul urmăririi penale, a măsurii preventive a arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu nu este executorie de la momentul pronunțării și, astfel, inculpatul nu poate fi pus în libertate de la acest moment.

DECIZIE 23/04/ - Portal Legislativ

Or, potrivit celor anterior prezentate, atât arestul preventiv, cât și arestul la domiciliu sunt măsuri preventive privative de libertate. Astfel, înlocuirea, în cursul urmăririi penale, a măsurii preventive a arestului preventiv cu cea a arestului la domiciliu reprezintă o formă continuă de privare de libertate. Acest fapt duce la concluzia că înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu nu presupune și punerea inculpatului în libertate.

ca măsură preventivă

Punerea în libertate a inculpatului devine obligatorie când acesta nu mai este sub imperiul unei măsuri preventive privative de libertate, fiind sub imperiul unei măsuri restrictive de libertate sau când față de acesta nu s-a mai dispus nicio măsură preventivă. Având în vedere aceste aspecte, Curtea apreciază că excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.

Informațiiimportante